พระเครื่องทั้งหมด 3760 ชิ้น
ตะกร้าพระเครื่อง : ( 0 )
สารบัญหลัก
พระท่านเจ้าคุณนรฯ (1382) พระเครื่องอื่น ๆ (964) เครื่องรางของขลัง (10) พระบูชา (67)
บทความ
ประวัติสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ประวัติท่านเจ้าคุณนรฯ
ประวัติสมเด็จพระวันรัต
ตำนานพระพุทธรูป
หลัการดูพระเบื้องต้น
เปิดโลกสมเด็จ
เปิดโลกพระกรุ
ทำเนียบสมเด็จพระสังฆราชไทย
ประวัติการสร้างพระเครื่อง
อ่านบทความทั้งหมด
กระดานสนทนา
เว็บบอร์ดพระวัดเทพศิรินทราวาส เว็บบอร์ดพระทั่วไป ซื้อขายแลกเปลี่ยน
เมนูช่วยเหลือ
วิธีการบูชา วิธีการชำระเงิน คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรา แผนที่ร้านฯ ติดต่อเรา นโยบายคุกกี้
อัตราแลกเปลี่ยน
ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า
 
ชำระผ่านธนาคาร ธ.ไทยพาณิชย์ 114-2-16175-0 ธ.กรุงเทพ 905-0-00725-2 ธ.กรุงไทย 086-037-0-04433-9


ไหว้ 5 ครั้งไหว้  5  ครั้ง

ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

วัดเทพศิรินทราวาส

          ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง  ไม่ว่าเวลาใด  ตามแต่เหมาะ  ต้องไหว้ให้ได้  5  ครั้งเป็นอย่างน้อย  ในคราวเดียวกัน  ถ้ามีดอกไม้  ธูปเทียน  ก็บูชา  ถ้าไม่มีก็มือ  10  นิ้วและปากกับใจ  ควรไหว้จนตลอดชีวิต  คือ  ครั้งที่  1  พึงนั่งกระโหย่งเท้าประนมมือว่า  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสฺมพุทฺธสฺส ฯ  3  หน  แล้วว่าพระพุทธคุณ  คือ  อิติปิ  โส  ภควา  อรห° สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน°  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  หยุดระลึกถึงพระปัญญาคุณทรงรู้ดีรู้ชอบสิ้นเชิง  พระบริสุทธิคุณทรงละความเศร้าหมองได้หมด  พระกรุณาคุณทรงสงสารผู้อื่นและสั่งสอนให้ปฏิบัติตาม  ของพระพุทธเจ้า  จนเห็นชัดแล้วกราบลงหน  1 ฯ   ครั้งที่  2  ว่าพระธรรมคุณ  คือ  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธฺมโม  สนฺทิฏฐิโก  อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก  โอปนยิโก  ปจฺ จตฺต°  เวทิตพฺโพ  วิญฺญหีติ ฯ    หยุดระลึกถึงคุณพระธรรมที่รักษาผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว     จนเห็นชัดแล้วกราบลงหน  1 ฯ   ครั้งที่  3  ว่าสังฆคุณ  คือ  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อุชุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสฺงโฆ  ญายปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสฺงโฆ  สามีจิปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสฺงโฆ  ยทิทฺ  จฺตตาริ  ปุริสยุคานิ  อฏฐ  ปุริสปุคฺคลา  เอส  ภควโต  สาวกสฺงโฆ  อาหุเนยฺโย  ปาหุเนฺยโย  ทกฺขิเณยฺโย  อญฺชลิกรณีโย  อนุตฺตรฺ  ปุญฺญกฺเขตตฺ  โลกสฺสาติ ฯ   หยุดระลึกถึงคุณ  คือ  ความปฏิบัติดี  ปฏิบัติตรง  ปฏิบัติถูก  ปฏิบัติชอบของพระอริยสงฆ์   จนเห็นชัดแล้วกราบลงหน  1 ฯ   นั่งพับเพียบประนมมือ  ตั้งใจถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ  ไม่ถือสิ่งอื่นยิ่งกว่าจนตลอดชีวิต  ว่าสรณคมน์  คือ  พุทฺธ°  สรณ°  คจฺฉามิ  ธมฺม°  สรณ°  คจฺฉามิ  สงฺฆ°  สรณ°  คจฺฉามิ  ฯ  ทุติยมฺปิ  พุทฺธ°  สรณ°  คจฺฉามิ  ทุติยมฺปิ  ธมฺม°  สรณ°  คจฺฉามิ  ทุติยมฺปิ    สงฺฆ°  สรณ°  คจฺฉามิ ฯ  ตติยมฺปิ  พุทฺธ°  สรณ°  คจฺฉามิ  ตติยมฺปิ  ธมฺม°  สรณ°  คจฺฉามิ  ตติยมฺปิ  สงฺฆ°  สรณ°  คจฺฉามิ ฯ   ครั้งที่  4  ระลึกถึงคุณมารดาบิดาของตน  จนเห็นชัดแล้วกราบลงหน  1 ฯ  ครั้งที่  5  ระลึกถึงคุณของบรรดาท่านผู้มีอุปการคุณแก่ตน  เช่น  พระมหากษัตริย์  และครูบาอาจารย์เป็นต้นไป   จนเห็นชัดแล้วกราบลงหน  1 ฯ  

          ต่อนี้ไปไม่ต้องประนมมือ  ตั้งใจพิจารณาเรื่องและร่างกายของตนว่า  จะต้องแก่  หนีความแก่ไปไม่พ้น  จะต้องเจ็บ  หนีความเจ็บไปไม่พ้น  จะต้องตาย  หนีความตายไปไม่พ้น   จะต้องพลัดพราก  จากของรัก  ของชอบใจทั้งสิ้น  มีกรรมเป็นของตัว  คือ  ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว  เป็นอนิจจัง  ไม่เที่ยงไม่แน่นอน  เป็นทุกข์ลำบากเดือดร้อน  เป็นอนัตตา  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของตน ฯ  ครั้นพิจารณาแล้ว  พึงแผ่กุศลทั้งปวงมีการกราบไหว้เป็นต้นนี้  อุทิศให้แก่ท่านผู้มีคุณ  มีบิดามารดาเป็นต้น  ตลอดจนชั้นสูงสุด  คือ  พระมหากษัตริย์  ทั้งเทพดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายว่า  จงเป็นสุข ๆ อย่ามีเวรมีภัยเบียดเบียนกันและกัน  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ฯ

          การไหว้  5  ครั้งนี้  ถ้าวันไหนขาด  ให้ไหว้ใช้หนี้  5  ครั้งในวันรุ่งขึ้น  ถ้านั่งกระโหย่งเท้าไม่ได้  ก็นั่งพับเพียบ  ถ้าไม่ได้  ก็นอนไหว้  เมื่อยอมือไม่ขึ้นก็ปากกับใจ  ถ้าทำได้อย่างนี้  เป็นเครื่องหยุดตนให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่ว  และให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว  ถ้าผู้ใดประพฤติได้เสมอจนตลอดชีวิต  ผู้นั้นจะอุ่นใจในตัวของตัวเอง  มีความเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้นเสมอทุกคืนทุกวัน  คุ้มครองป้องกันภยันตรายปราศจากความเสียหายที่ไม่เหลือวิสัย  และตั้งตัวได้ในทางคดีโลกและทางคดีธรรม   เต็มภูมิเต็มชั้นของตน ฯ  ทุกประการ  จบเท่านี้ ฯ

                            ...........................................................................................

 
 
ตะกร้าพระเครื่อง

ดูตะกร้าพระเครื่อง
แจ้งการชำระเงิน
ตรวจสอบวันจัดส่ง
สถานะการส่งพระเครื่ง

พระเครื่องแนะนำ

25-2-66
พระบูชารูปเหมือนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญ


โชว์ บาท

25-2-66
พระรูปเหมือนใบธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 แบบตอกโค๊ด


30000 บาท

25-2-66
พระนาคปรกใบขนุนเนื้อชินสังฆวานร พระสวยเดิม


9500 บาท

25-2-66
พระนาคปรกใบโพธิ์ 7 เศียร พิมพ์เล็กเนื้อนวโลหะ


AC บาท
บูชาแล้ว

25-2-66
เหรียญกนกข้างพิมพ์ใหญ่บล็อก ม.มีจุด (นิยม)


18500 บาท

25-2-66
พระไตรภาคีพิมพ์รูปเหมือนใหญ่เลี่ยมทองอย่างหนา


BD บาท
บูชาแล้ว

24/2/2566
พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ฝังตะกรุด


57000 บาท

24/2/2566
เหรียญเขียวในโลง หายาก เป็นเหรียญที่ใส่ไว้ในโลงท่านฯ


โทรถาม บาท

24/2/2566
พระสมเด็จ 3 ชั้นหลังยันต์นูน (เนื้อน้ำอ้อย)พิมพ์จัมโบ้


8000 บาท

21/02/66
เหรียญหลังเต่ารุ่นแรก บล็อกยันต์เคลื่อน


48000 บาท

6/10/65
เหรียญเขียวในโลง (เหรียญเอเชียนเกมส์) หายาก


โทรถาม บาท

6/10/65
พระผงหลวงพ่อพรหม รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่


โทรถาม บาท

9/8/65
พระกริ่งสายฟ้า ตอกโค๊ต 1 ตัว


โทรถาม บาท

28/06/63
พระบูชารูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ รุ่นแรกหน้าตัก 5 นิ้ว


โทรถาม บาท

27/12/61
ออกใบรับรองพระแท้ ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านศักดิ์ ตลิ่งชัน


บาท

27/12/61
ออกใบรับรองพระแท้ ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านศักดิ์ ตลิ่งชัน


บาท

27/12/61
ออกใบรับรองพระแท้ ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านหมีพูห์ ปู่ทิม


บาท

27/12/61
ออกใบรับรองพระแท้ ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านโต้ ท่าพระจันทร์


บาท

19/12/61
เหรียญหลังเต่า บล็อกยันต์เคลื่อน สภาพสวยเดิม ๆ จมูกโด่ง ผิวดี สภาพนี้หายากแล้วครับ


G บาท
บูชาแล้ว

3/10/61
พระสมเด็จวัดวิเวกวนารามหลังยันต์นูนปั้มยันต์หมึก


โทรถาม บาท

22/9/60
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เตารีดหลังยันต์ เนื้อตะกั่วชุบทอง สภาพสวยเดิม ๆ


โทรถาม บาท

25/07/2560
เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้นปีกกา หัวขีด มาพร้อมเลี่ยมจับขอบฝังเพชร


โทรถาม บาท

26-04-60
ออกใบรับรองพระแท้
ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านศักดิ์ ตลิ่งชันในสายพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนรฯ


โทรถาม บาท

11-4-60
ขันน้ำมนต์ วัดเทพศิรินทราวาส สร้างปี 2495 สภาพสวยเดิม ๆ สร้างน้อย


โทรถาม บาท

1-2-60
เหรียญกนกข้างพิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน บล๊อกนิยมสวยมาก มาพร้อมตลับทอง


โทรถาม บาท

พระเครื่องแนะนำทั้งหมด